دیرهنگام

درخواست حذف این مطلب

h.farhang:

#دیرهنگام


جنگ تمام شده

سرباز رو به آفتاب ... آرام گرفته بود


شنبه،

کبوتری بود

بر سرنیزه تفنگ سرباز

شاید،

آ ... ین نامه اش را می خواند


هفته،

روزها

دیکتاتورها،

جنگ ها،

و نامه ها؟

اینها از عشق چه می دانند؟جنگ ها روزی تمام می شود

افسوس که نامه ها

گاهی فقط یک روز دیرتر می رسند...


#حجت_فرهنگدوست